Geachte leden en ouders en/of verzorgers,

Met een heftige coronatijd achter ons en de wat rustigere periode waarin we nu zitten, kunnen we, als er geen tweede golf komt, in principe na de zomervakantie weer sporten op de vertrouwde manier in de gymzalen. Financieel zijn de gevolgen voor onze vereniging gelukkig nog wel te overzien, mede door de bereidwilligheid van de meeste leden om hun contributie niet te storneren tijdens deze periode. Daarvoor nog onze dank

Het is dringend tijd om terug te kijken, maar vooral om plannen te maken voor het komende jaar. Inmiddels is het merendeel van de in 2019 toegetreden bestuursleden wegens persoonlijke keuzes niet meer actief binnen de vereniging en zijn we bestuurlijk gezien weer terug bij af. De leden hebben diverse brieven ontvangen met oproepen om het bestuur te ondersteunen en uit te breiden. Dit heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.

Het huidige bestuur heeft wel een financieel plan klaar voor het komende jaar maar heeft geen vertrouwen in het slagen van het plan met een bestuur van drie leden, van wie van één de zittingstermijn eigenlijk al is verstreken.

Ook dit jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gepland. Vanwege Corona kon deze niet zoals gebruikelijk in maart plaatsen. De bijeenkomst wordt daarom na de zomervakantie gepland, maar gaat niet door zonder leden! Bij de ledenvergadering in 2019 was er geen enkel lid aanwezig en werd een presentatie voor een lege zaal gehouden. Dat mag niet nogmaals gebeuren. We vragen hierin om ieders betrokkenheid!

Tijdens de ledenvergadering worden vanuit het bestuur verwachtingen richting (ouders en verzorgers van) leden uitgesproken en doen we opnieuw een voorstel met betrekking tot een noodzakelijke contributieverhoging.

Binnenkort ontvangen alle leden een uitnodiging voor de ledenvergadering. Als er leden en ouders/verzorgers zijn die willen toetreden tot het bestuur, ontvangen we die aanmeldingen graag uiterlijk een week voor de vergadering.

Indien er niet in ieder geval drie nieuwe bestuursleden vóór de ledenvergadering bekend zijn, zal in de vergadering helaas moeten worden besloten om de vereniging te ontbinden.

Voor de duidelijkheid: het voortbestaan van de vereniging is echt ernstig in gevaar! Alleen samen kunnen we een voortzetting bewerkstelligen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan we moeten voldoen om een kans van slagen te hebben richting de toekomst. We gaan er vanuit dat dit een gezamenlijk doel is en dat we er daarom ook samen uit zullen komen. Als tijdens de komende jaarvergadering toch blijkt dat we niet aan de voorwaarden kunnen voldoen, moeten we helaas tot ontbinding van onze vereniging worden overgegaan. Dit besluit zal worden genomen in deze vergadering. De voorwaarden zijn:

  • Drie nieuwe bestuursleden (voorafgaand aan de vergadering)
  • Contributieverhoging
  • Voldoende vrijwilligers bij activiteiten

Het huidige (te) kleine bestuur is ervan overtuigd dat een keerpunt mogelijk is met het huidige ledenaantal, indien ook aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Alleen dán is er ruimte voor groei en ontwikkeling van onze vereniging. Stilstand en niets doen is zeker in deze situatie geen optie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Balans

Ab Bolt
Antje Datema
Klaasjan Haitsma