Sportvereniging Balans “Position Paper”

Klik hier voor de PDF-versie

Inleiding

SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO.

Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks gemiddeld 185 mensen hun sport beoefenen. In dit document staat de missie, visie en strategie van SV Balans beschreven.

Missie

Doel van onze vereniging is het aanbieden van binnensportmogelijkheden voor jong en oud, fit en (nog) niet zo fit, zoals: Turnen, Gymnastiek, Freerunning, Dans en Volleybal. Wij werken met ervaren trainers en willen het sporten, het sportplezier maar ook de gezondheid van individuen en de leefbaarheid voor de inwoners van Bedum en omgeving bevorderen.

Visie

SV Balans wil haar missie tot uiting laten komen in haar visie door:

 • Een optimale trainingsomgeving te bieden voor sporters op zowel recreatief- als wedstrijdniveau, met een breed en inhoudelijk goed sportaanbod, verzorgd door bekwame trainers. Een geschikte accommodatie met goede faciliteiten is daarbij belangrijk, evenals een prettige sfeer;
 • Te zoeken naar een optimale verhouding tussen recreatie- en prestatiegericht trainen;
 • Een maatschappelijke rol te vervullen door een gevarieerd aanbod aan sporten, maar ook door het actief participeren in en het ondersteunen van dorpsactiviteiten;
 • Adequate interne en externe communicatie te voeren met onze leden en niet-leden;
 • SV Balans meer te laten zijn dan alleen een sportvereniging, door nevenactiviteiten te organiseren bijv. een Sport&Speldag en een Uitvoering.

Strategie

Hoe willen wij het primaire doel van SV Balans realiseren? 

 • Een goede organisatiestructuur:

Om alle leden optimaal te kunnen bedienen is een goede organisatiestructuur gewenst. SV Balans is een vereniging, met een bestuur, waarvan de leden door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Inhoudelijk vraagt de inrichting van een vereniging als SV Balans om het volgende:

 • SV Balans is best een grote vereniging; het bestuur streeft naar een samenstelling van min. 6 bestuursleden;
  • Om het bestuurswerk aantrekkelijk én uitvoerbaar te houden, heeft het bestuur de taken van de bestuursleden concreet benoemd en stelt daarnaast afzonderlijke werkgroepen voor diverse activiteiten samen;
  • SV Balans dient ten allen tijde over voldoende bekwame (assistent-)trainers te beschikken.
   Bij intensieve trainingen zoals peuter-, kleutergym en turnlessen wordt een assistent trainer toegevoegd. Deze (assistent) trainers komen uit de eigen gelederen, hetgeen ook goed is voor het verenigingsgevoel. Zo waarborgen wij de kwaliteit en continuïteit van de trainingen en is er bij bijvoorbeeld ziekte vrijwel altijd een vervanger beschikbaar;
  • SV Balans wil ten allen tijde over minimaal 3 gekwalificeerde juryleden beschikken. Zo ligt er een gedegen basis om aan turnwedstrijden mee te doen.
 • Een ruim sport aanbod:

Begonnen de voorlopers van SV Balans als gymnastiekverenigingen, ondertussen is het een sportvereniging met een breed en gevarieerd aanbod van sporten. Momenteel kunnen de volgende sporten worden beoefend:

Ouder- en peutergym, kleutergym, turnen, jongensgym, Freerunning, dans, diverse groepen voor 50+ leden en heren-volleybal. Uiteraard zouden er nog meer sporten onder SV Balans kunnen vallen: bij genoeg animo helpen wij graag een nieuwe sportactiviteit op te zetten!

 • Gezond financieel beleid:

SV Balans streeft naar een gezonde financiële balans, waardoor de vereniging goed kan functioneren.

Dit vraagt om een goede begroting, beheersing van de uitgaven en een heldere verantwoording van alle inkomsten en uitgaven.De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De begroting en de W&V rekening wordt jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ondanks de directe koppeling tussen de contributies van leden, de kosten (van het personeel en van de zaal), die bijna elk jaar toenemen, kijken we kritisch naar de hoogte van de contributies. Het is belangrijk dat de breedtesport voor alle leden betaalbaar blijft.

Inschrijfgelden, de contributies en wedstrijdgeld worden via maandelijkse, automatische incasso geïnd.

Sponsoring:

Sponsoring door het bedrijfsleven in Bedum eo biedt ons de mogelijkheid om extra uitgaven of investeringen te doen, terwijl de contributie voor iedereen betaalbaar blijft. Maar de vereniging mag daarvan (financieel) niet afhankelijk worden.

 • Adequaat personeelsbeleid:

Om kwalitatief goed en verantwoord te kunnen sporten is het hebben van goede en gecertificeerde (assistent) trainers van het grootste belang. Een goed personeelsbeleid is daarbij essentieel, met een goed arbeidsvoorwaardenpakket. De financiële draagkracht van de vereniging is van invloed op de aantallen en beloning van de (assistent-) trainers. Doorslaggevend argument is echter de kwaliteit waarover de trainer beschikt. De kwaliteit en kwantiteit van onze huidige (assistent-) trainers is goed: het bestuur wil hen dan ook graag behouden voor onze vereniging.
Jaarlijks wordt er met de (assistent-) trainers een functioneringsgesprek gevoerd. Hierbij komen zowel de mening van het bestuur over de (assistent-) trainer, alsook omgekeerd aan de orde en worden alle relevante onderwerpen behandeld. Het periodiek verstekken van een verklaring van goed gedrag is verplicht, zowel door bestuursleden als de trainers.
SV Balans zorgt voor goede contracten met vaste afspraken over vergoedingen, salarissen ed. Voor de salarissen wordt de CAO voor sportverenigingen gevolgd. De salarisadministratie is uitbesteed aan Huis van de Sport, waarbij SV Balans de formele opdrachtgever en werkgever van de (assistent-) trainers is. Ten aanzien van de vrijwilligersvergoedingen worden er vrijwilligerscontracten opgesteld om aan de wettelijke kaders te kunnen voldoen.

Om het contact tussen de (assistent-) trainers en het bestuur te onderhouden is er gekozen voor een overlegstructuur van minimaal 2 vergaderingen per jaar, waarbij alle (assistent-) trainers en minimaal 2 bestuursleden zijn aanwezig. Eenmaal per jaar neemt de voorzitter deel aan dit overleg. Bestuursleden zijn ook altijd individueel te benaderen over verenigingszaken en andere onderwerpen. De (assistent-) trainers ontvangen de notulen van de bestuursvergaderingen. 

 • Adequaat ledenbeleid:

De leden van SV Balans zijn het bestaansrecht van de vereniging. Om de toestroom en uitstroom van de leden in goede banen te leiden zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • Opgave en duur lidmaatschap:

Ter kennismaking zijn de eerste 2 proeflessen gratis. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de trainers. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 maand en is maandelijks voor de 15e opzegbaar. De contributie dient vooraf per maand via een automatische incasso te worden voldaan.

 • Beëindiging lidmaatschap:

Leden dienen hun lidmaatschap schriftelijk op te zeggen, door het inleveren van het afmeldingsformulier bij de trainer. Hierdoor kan de reden van afmelden persoonlijk worden besproken. Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk tot uiterlijk de 15e van elke maand.

 • Beleid tav genotsmiddelen & onacceptabel gedrag:

Als een lid onder invloed van bijv. drugs of alcohol op een les verschijnt of tijdens een training onacceptabel gedrag vertoont, dan mag de trainer het lid uit de training wegsturen. Bij herhaaldelijk voorkomen en blijvende problematiek wordt de toegang tot de trainingen ontzegd en het lidmaatschap stopgezet. De trainer kan hierbij de hulp van het bestuur inschakelen.

 • Beleid tav teamindelingen:

De leiding verzorgt en bepaalt de verschillende indelingen op teamniveau en moeilijkheidsgraad.

De indeling wordt gebaseerd op het niveau van het betreffende lid, de samenstellingen van de  groepen en de beschikbare ruimte en accommodatie. Als leden samen met de trainer niet tot overeenstemming komen, zal het bestuur beide partijen horen en een besluit nemen.

 • Goede communicatie & samenwerking:

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie en samenwerking. Wij streven naar een zo optimaal mogelijk contact tussen het bestuur, de leiding, leden, ouders en overige partijen. Transparantie en betrokkenheid bij de vereniging staan centraal. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden alle relevante stukken ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Ook buiten de vergadering om kunnen eventuele belangstellenden de stukken inzien.

 • Reguliere communicatie:

Via mails en brieven vanuit het bestuur en/of afgegeven door de trainers zullen de leden en ouders op de hoogte worden gebracht van activiteiten. Daarnaast wordt de website www.balansbedum.nl actueel gehouden m.b.t. allerlei wetenswaardigheden. Tevens wordt Facebook gebruikt om over onderwerpen te communiceren.

 • Huisstijl:

SV Balans heeft een eigen huisstijl met logo. Alle officiële documenten worden in deze huisstijl uitgewerkt en verspreid. Daarnaast zijn de website, turnpakken en trainingspakken met het verenigingslogo in rood-blauw ontworpen.

 • Samenwerking:

Het bestuur streeft ernaar om de leiding, leden, ouders, maar ook andere partijen bij SV Balans te betrekken, door regelmatig aanwezig te zijn in de sportzaal, met ouders te praten, werkgroepen voor activiteiten op te zetten, etc. Daarnaast maken wij graag gebruik van expertise van andere organisaties om onze doelen te realiseren (Administratiekantoor BalanZ, Huis van de Sport, etc).


Versie 1
21 maart 2014

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als lid van onze vereniging, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de ledenadministratie goed uit te kunnen voeren en om adequaat te kunnen communiceren. De gegevens worden beveiligd opgeslagen door SV Balans. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken.

Wij zijn ons er van bewust dat u uw persoonlijke gegevens in goed vertrouwen aan ons beschikbaar stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, als u lid wordt van SV Balans en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten van SV Balans. U dient zich ervan bewust te zijn dat SV Balans niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere partijen en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

SV Balans respecteert de privacy van alle leden, vrijwilligers en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verstuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden beveiligd opgeslagen door  SV Balans. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken. We zullen deze gegevens nooit met derden delen.

Doeleinden

Welke gegevens hebben wij nodig?

== Naam, adres en geboortedatum van de leden.
Deze gegevens zijn nodig voor de leden administratie. De geboortedatum wordt gebruikt voor het bepalen van het contributiebedrag, voor de groepsindeling bij de lessen en bij deelname aan wedstrijden .
== Het IBAN bankrekeningnummer wordt gebruikt voor de incasso van de contributie.
== De communicatiegegevens telefoonnummer(s) en mailadres(sen) gebruiken wij om contact te kunnen onderhouden met de (ouders/verzorgers van de) leden. Dat kan gaan om mededelingen, maar ook bij lesuitval, of als er tijdens de les sprake is van een blessure.
== Wij vinden het leuk om foto’s te plaatsen, die gemaakt zijn tijdens activiteiten van SV Balans, bijv. wedstrijden, demonstraties, uitvoering e.d. Zonder uw bezwaar als ouder/verzorger, gaan wij er van uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hier zijn beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle betrokkenen van SV Balans de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens wilt inzien, aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. U vindt onze contactgegevens op deze website.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft , neemt u gerust even contact met ons op!


 Klik hier voor de PDF-versie

PESTEN BINNEN DE GYMCLUB. Wat kun je doen?
Zó zien we het graag!

Henriët van der Weg Coördinator Veilig Sportklimaat / Vertrouwens Contactpersoon KNGU Lage Bergweg 10, Postbus 142, 7360 AC Beekbergen Telefoon: (055) 505 87 35 (ma/di/do/vr), e-mail: vanderweg@kngu.nl

1. Inleiding

De laatste jaren krijgen we regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de gymclub.

Om verenigingen een handreiking te bieden hoe met pestgedrag om te gaan, heeft de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) een deskundige gevraagd een ‘pestprotocol’ op te stellen.
Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Wij zijn blij deze handreiking vanuit de samenwerking ‘Samen naar een veilig sportklimaat’ te mogen gebruiken voor de gymsportverenigingen van de KNGU. We hopen dat het protocol de verenigingen zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de club.

Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een veilig sportklimaat is het om resultaat te bereiken belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid, over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is. 

2. Achtergrondinformatie

2.1 Kenmerken van pesten

Pesten is niet hetzelfde als plagen.

Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk: nu eens is de één ‘het lijdend voorwerp’ en dan weer de ander. Bij plagen is er sprake van een incident. Vaak is het een kwestie van elkaar voor het gek houden. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is meestal in staat om zich te verweren.

Pesten is structureel. Pesten kan kinderen echt tot wanhoop brengen. Vanwege het structurele karakter van pesten moet er echt beleid worden gemaakt om het probleem aan te pakken. Een kortlopend project of eenmalige activiteit zet meestal onvoldoende zoden aan de dijk.

2.2 Wat is pesten?

Pesten heeft een aantal duidelijke kenmerken:
• Pesten gebeurt opzettelijk
• Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal)
• Bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer)
• Pesten gebeurt systematisch
• Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen
• Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken.

2.3 Wie pesten er en wie worden er gepest?

Kinderen die pesten lijken vaak sterke kinderen in een groep. Het zijn kinderen die problemen hebben in de thuissituatie, die voortdurend de strijd om de macht in de groep voeren, omdat zij zich verloren voelen in de groep. Door te pesten proberen zij indruk te maken op de groep, door een ander naar beneden te halen vijzelen zij hun eigenwaarde op.

Kinderen die gepest worden zijn meestal onzeker, voorzichtig en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Ze hebben soms moeite met sociale vaardigheden en zijn vaak geïsoleerd. Hoewel de gepeste fysiek vaak zwakker is dan de pester, hebben kenmerken als gewicht, kleding of het dragen van een bril over het algemeen minder invloed dan wordt gedacht. Gepeste kinderen hebben wel moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich machteloos tegenover de pester. Gepeste kinderen voelen zich vaak erg eenzaam.

Daarnaast is er een groep kinderen die geen actieve rol speelt in het geheel, maar die wel bepalend is voor het voortduren van het pestgedrag. Pestende kinderen kunnen zich gesterkt voelen door de zwijgende instemming van derden.

Hieronder volgen enkele veel voorkomende pesterijen die pesters met hun slachtoffers uithalen:
• volstrekt doodzwijgen
• isoleren
• psychisch en/of fysiek mishandelen
• slaan of schoppen
• voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over een teamgenoot
• bezittingen afpakken of stukmaken
• jennen
• het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven
• opmerkingen maken over kleding of uiterlijk
• e-mails of sms-berichten met een bedreigende of beledigende inhoud versturen;
• beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op het internet plaatsen.

3. Aanpakken van pesten op de gymsportclub

Een gymsportclub, als kleine gemeenschap, kan helpen om pesten tegen te gaan.
Het bestuur kan daarbij een belangrijke rol spelen. Daarvoor moeten zij eerst erkennen dat pesten een echt probleem kan zijn. Beleid maken en een protocol vaststellen kan samen met de trainers/coaches opgepakt worden. 

3.1 Omgangsprotocol

Allereerst is het belangrijk om met elkaar vast te stellen: welk gedrag wil je op je gymsportclub zien en wat doe je om dat ook voor elkaar te krijgen. Een goed moment om daarover te brainstormen is tijdens de bijeenkomsten aan het begin van het seizoen met de trainers/coaches.

De uitkomsten van dit overleg kunnen zichtbaar worden gemaakt op de website en door middel van posters als er sprake is van een eigen hal. Vervolgens kan de trainer/coach de regels onder de aandacht brengen binnen de groep.

Voor de trainers/coaches is het belangrijk dat zij te allen tijde een duidelijk aanspreekpunt hebben, bijvoorbeeld een bestuurslid of de trainingscoördinator of vertrouwenscontactpersoon. Het klinkt misschien raar, maar het is wel belangrijk om als trainer/coach te noteren wanneer
er iets van pesten gebeurt en welke acties er zijn ondernomen.

Voorbeeld van onderwerpen die in een omgangsprotocol kunnen terugkomen:

• het beoordelen op uiterlijk
• aan spullen van een ander zitten
• elkaar uitlachen
• elkaar met een bijnaam aanspreken • vloeken, schelden
• roddelen
• hoe om te gaan bij ruzie
• luister naar elkaar
• nieuwkomers in het team goed ontvangen en opvangen
• hoe om te gaan met de pester
• doorgeven aan trainer/coach/ wanneer er wordt gepest. Vastleggen, dat dit geen klikken is.

Het voordeel van het van te voren vastleggen van verschillende onderwerpen in een omgangsprotocol is, dat iedereen nog blanco tegenover de situatie staat. 

3.2 Hoe te handelen, wanneer er een vermoeden bestaat van pestgedrag

Stap 1
Vaststellen of de gepeste heeft geprobeerd het eerst samen met de pester op te lossen.

Stap 2
Op het moment dat de gepeste er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt), actief ingrijpen door de trainer/coach.

Stap 3

 • De trainer/coach brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggespreken probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
 • Contact zoeken met de ouders van de partijen na de kinderen daarover ingelicht te hebben.
 • Eventueel een gesprek voeren met de hele groep. Als trainer/coach kun je het onderwerp pesten aan de orde brengen door met de groep te bespreken wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende middengroep. Besproken kan met elkaar worden of ze zich realiseren welk verdriet zij veroorzaken met hun houding. Vervolgens kan de groep om suggesties gevraagd worden hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste.
 • Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde kinderen/jongeren zullen sancties richting pester volgen.

Stap 4
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de trainer/coach duidelijk stelling en houdt
een bestraffend gesprek met het kind/de jongere die pest/ruzie maakt.
De fases van bestraffen treden in werking (zie punt 5 of de sanctie-kaart in de verenigingsbox). Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester genoteerd in een verslag. Bij iedere melding omschrijft de trainer/coach ‘de toedracht’. Trainer/coach/manager en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. NB: Jonge kinderen (tot 7/8 jaar) zullen minder in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in de bovenstaande stappen. Het aandeel van de trainer/coach en eventueel ouders, zal dan groter zijn. 

4 Begeleiding aan de pester, de gepeste en de groep

De trainer/coach biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.

Begeleiding van het gepeste kind/jongere:

  • medeleven tonen (het probleem serieus nemen), luisteren en nagaan hoe en door wie wordt gepest
  • nagaan hoe het kind/de jongere zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten (huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken)
  • het kind/de jongere in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren
  • zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen
  • het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest
  • nagaan welke oplossing het kind/de jongere zelf wil
  • met het kind bespreken welke vaardigheden hij/zij moet leren
  • sterke kanten van het kind/de jongere benadrukken
  • belonen (schouderklopje) als het kind zich anders/beter opstelt
  • praten met de ouders van het gepeste kind en de ouders van de pester(s)
  • het gepeste kind niet over beschermen, bijvoorbeeld het kind naar de training brengen of ‘ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. Begeleiding van de pester. Uit onderzoek blijkt dat pesters fysiek en verbaal vaak sterker zijn dan hun klasgenoten. Ze zien hun slachtoffers als waardeloos, zijn agressief, hebben een gebrek aan zelfbeheersing en een positieve houding ten aanzien van geweld. Verder blijkt dat pesters erg impopulair zijn bij andere kinderen (hoewel dat soms niet zo lijkt). Ze gebruiken verschillen (andere kleur haar, andere kleding, beter of slechter presteren) als vals excuus om anderen het leven zuur te maken. In wezen hebben ze zondebokken nodig waarop zij hun frustraties af kunnen reageren. Ze hebben doorgaans geen idee van wat ze aanrichten en hebben daardoor weinig schuldgevoelens. Het is ijdele hoop om van hen te verwachten dat zij vanzelf wel met het pesten ophouden.
  • De hulp aan de pester kan bestaan uit de volgende punten:
  • praten: zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten voelen, zelf gepest zijn, bang zijn om zelf mikpunt te worden als niet een ander de zondebok is, zich groot voor willen doen ten opzichte van anderen)
  • laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste
  • excuses aan laten bieden
  • in laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft
 • pesten is verboden in en om de club: we houden ons aan deze regels. Het kind straffen als het wel pest en belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt
 • kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, bijvoorbeeld de ‘stop-eerst nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren
 • contact tussen ouders en trainer/coach, elkaar informeren en overleggen. in leven in het kind/de jongere: wat is de oorzaak van het pesten?
 • overleggen met het kind welke vaardigheden eigen moeten worden gemaakt;
 • afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen een aantal keren (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde
 • het kind/de jongere helpen zich aan regels en afspraken te houden
 • als het pesten blijft voortduren, kan externe hulp worden ingeschakeld: socialevaardigheidstraining, eerstelijns psychologenpraktijk.De groep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:• met de groep praten over pesten en over hun rol daarbij
  • met de groep overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnenbijdragen aan die oplossingen. Dit vastleggen in regels en een plan
  • samen met de teamleden werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rolspelen. 

5. Sancties

De volgende maatregelen zijn geschikt indien het pesten zich voor blijft doen (invulling van stap 3 en stap 4, zie paragraaf 3.2). De straf is opgebouwd uit 4 stappen; afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag:

Stap 1

 • Eén training niet aanwezig zijn
 • Blijven tot de hele groep naar huis vertrokken is
 • Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het pestprobleem
 • Door gesprek: bewustwording door wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt
 • Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van dan deze afspraken komen een aantal keren (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.

Stap 2

De ouders nadrukkelijker bij de oplossing betrekken. De club heeft genoteerd welke acties hebben plaatsgevonden. Dit ‘dossier’ is uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een andere groep plaatsen (indien mogelijk).

Stap 3

Bij aanhoudend pestgedrag de pester schorsen.

Stap 4

In extreme gevallen moet de pester geroyeerd worden. 

6. Nieuwe vormen van pesten en de aanpak daarvan

6.1 Welke vormen zijn er?

Pesten gebeurt ook via internet, e-mail of mobiele telefoon. Het digitaal pesten verschilt in bepaalde opzichten van het ‘traditionele’ pesten. Het kan namelijk op afstand, anoniem en non-stop. Vormen van digitaal pesten zijn o.a.: anonieme berichten (schelden, bedreigen, roddelen) versturen via MSN en SMS, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens op een site plaatsen, haatprofielen aanmaken, virussen starten en het versturen van een e-mailbom.

Opvallend van deze wijze van pesten is dat het taalgebruik veel harder is dan bij het directe pesten. Dat kan door de anonimiteit waarin het plaatsvindt. De kans om gepakt te worden is immers kleiner dan bij het open en bloot pesten.

De effecten van digitaal pesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Opnames die via de webcam zijn gemaakt, kunnen worden vastgelegd door de pester. Foto’s die eenmaal op internet staan zijn soms niet meer te verwijderen. Deze vormen van pesten kunnen zeer bedreigend zijn.

6.2 Het aanpakken van het nieuwe pesten

Regelmatig verschijnen er in de media berichten dat kinderen en jongeren, bijvoorbeeld aanstootgevende sms- of e-mailberichten ontvangen of dat kinderen/jongeren schokkende foto’s of bedreigingen naar elkaar verzenden.

Over het veilig omgaan met de nieuwe communicatiemiddelen en wat te doen als er toch via die middelen wordt gepest, heeft de Stichting De Kinderconsument het boek: ‘Pandora’s mailbox. Gids voor een kindveilig internet’ geschreven. Ook op de website www.besafeonline.org van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) staan veel tips hoe om te gaan met foute e-mails, sms-en en pesttelefoontjes.

Aan kinderen/jongeren die per e-mail worden gepest, wordt geadviseerd nooit te reageren. Zij kunnen het beste doen alsof ze de mails nooit hebben gezien. Eventuele volgende mailberichten van dezelfde afzender direct ongeopend verwijderen. Wanneer daders geen respons krijgen, blijkt de lol er voor hen snel af te gaan.

Het is technisch mogelijk e-mails van een bepaalde afzender te blokkeren, zodat ze niet worden ontvangen. Niet elke doorsnee gebruiker is in staat een dergelijke blokkade aan te brengen, dus daarvoor moet een deskundige worden ingeschakeld. Een oplossing kan zijn een andere email adres te nemen, dat zeer selectief bekend wordt gemaakt. Kinderen/jongeren die per mobiele telefoon worden lastig gevallen, wordt aangeraden bepaalde nummers te blokkeren. Dit werkt alleen als de pestberichten vanaf een telefoon met nummervermelding worden verzonden, zodat de dader zich blootgeeft. Wanneer hij of zij echter de telefoon van iemand anders gebruikt of zijn nummer niet blootgeeft, is de echte dader niet te achterhalen.

Wanneer andere methoden niet helpen kan uiteindelijk alleen de sms-functie worden uitgeschakeld. In het ergste geval moet een nieuw (geheim) nummer worden aangevraagd.